Mierzenie pH gleby

Pomiar pH gleby we własnym ogrodzie

Odczyn pH gleby w naszym ogrodzie silnie determinuje wzrost oraz rozwój rosnących w nim roślin. Wpływa także bezpośrednio na dostępność zawartych w niej składników pokarmowych czy też aktywność obecnych w niej mikroorganizmów glebowych. W zależności od odczynu pH naszego podłoża, może istnieć konieczność:

  • zakwaszenia czyli obniżenia wartości pH
  • odkwaszenia czyli podniesienia wartości pH.

Wspomniane wyżej zabiegi mają na celu zagwarantowanie niezbędnych warunków podłoża do spełniała wymogów posadzonych na nim roślin. Aby uzyskać informację o wartości pH gleby powinniśmy najpierw dokonać jego  pomiaru.

O czym mówi nam pH gleby?

Odczyn pH jednoznacznie pozwala nam na określenie stosunku stężenia jonów wodorowych (H+) do jonów wodorotlenkowych (OH-) w tym przypadku w glebie pochodzącej z naszego ogrodu. Dokładny poziom pH ustala się na podstawie 14 punktowej skali. Odczytany wynik mówi nam o charakterze podłoża.  Zgodnie z nim za gleby kwaśne uważa się takie, których poziom pH nie przekracza 7. Natomiast za gleby zasadowe uznajemy te, których poziom pH jest wyższy niż 7. Gleby, których pH waha się w okolicy 7 określa się mianem obojętnych.

Pobór próbek ziemi do pomiaru pH

By badanie pH gleby było wiarygodne i co za tym idzie także miarodajne należy dokonać prawidłowego pobrania jej próbek. W tym celu należy pobrać podłoże z kilku różnych miejsc naszego ogrodu. Przyjmuje się, że średnio na każde 100 m² działki należy pobrać przynajmniej 3 lub 4 próbki gleby. Najlepiej jeśli będzie ona pochodziła z głębokości około 20 cm. Warto mieć również na uwadze fakt, że nie zaleca się pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów. Ich pozostałości mogą bowiem w istotny sposób wpłynąć na zafałszowanie wyniku przeprowadzonych badań.

Kiedy zaleca się przeprowadzenie badania pH gleby?

Zaleca się przeprowadzenia badania pH podłoża za każdym razem, gdy nosimy się z zamiarem wykonania jakichkolwiek działań w ogrodzie związanych z wysiewem czy też sadzeniem roślin. Również w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych przeprowadzanych w ogrodzie należy mieć to na uwadze, ponieważ na skutek wpływu różnych czynników, odczyn naszego podłoża może ulec czasami nawet bardzo drastycznej zmianie.