Badanie pH gleby

Ph jest to jeden z kilku parametrów, które opisują właściwości gleby. Wiele czynników wpływa na jakość ziemi i jej potencjał do uprawy roślin. Ph jest to skala opisująca stosunek kwasowo- zasadowy panujący w roztworze glebowym. Wartość parametru powinna być sprawdzana przez osobę zajmującą się uprawą roślin. Jest kilka urządzeń pozwalających na wykonanie pomiaru. Najczęściej wykorzystuje się elektroniczny pH metr glebowy lub chemiczny kwasomierz polowy. Znając parametry charakteryzujące dany obszar, można przewidzieć, które rośliny będą rosły na danym terenie. Kwaśność gleby można modyfikować za pomocą odpowiednich nawozów.

Który pH metr jest lepszy?

Żeby precyzyjnie zmieniać warunki panujące w ziemi, należy się zaopatrzyć w elektroniczny pH metr glebowy. Przewaga tego urządzenia nad chemicznym kwasomierzem polowym polega na większej precyzji pomiarowej. Elektroniczny pH metr glebowy pokazuje wynik z wartościami po przecinku. Korzystając z chemicznego kwasomierza polowego, osoba dokonująca pomiaru porównuje kolor odczynników wymieszanych z próbką gleby. Wynik jest szacowany na podstawie skali umieszczonej na opakowaniu. Co więcej, stosując elektroniczny pH metr glebowy, nie ma konieczności pobierania próbek. Osoba mierząca kwaśność wsadza sondę urządzenia w glebę i czeka na wynik, który pojawi się na wyświetlaczu.

Co oznaczają wyniki na pH metrze?

Elektroniczny pH metr glebowy pokazuje na wyświetlaczu cyfry. Interpretacja wyniku jest dość prosta. Skala pH jest używana przez chemików. Oryginalnie wyróżnia się 14 stopni, jednak w przypadku roztworów glebowych, nie występują skrajne wartości. Należy przyjąć wyniki:

  • 5- 6 gleba kwaśna
  • 6- 6,8 gleba lekko kwaśna
  • 6,8- 7,4 gleba o odczynie obojętnym
  • powyżej 7,4 gleba zasadowa

Modyfikacja pH gleby

Zazwyczaj, jeżeli elektroniczny pH metr glebowy wyświetli niepożądany wynik, będzie to świadczyło o zbyt dużej kwaśności gleby. Istnieją sposoby na alkalizację terenu. Stosowanie nawozów z odpowiednim składem minerałów, skutecznie podwyższa pH. Dodatkowo można zastosować wapniowanie gleby. Polega to na wykorzystaniu węglanu wapnia oraz tlenku wapnia. Substancje te wchodząc w reakcje z glebą, wzbogacają ją o jony, które bardzo skutecznie alkalizują ziemię.

Mierzenie pH gleby

Pomiar pH gleby we własnym ogrodzie

Odczyn pH gleby w naszym ogrodzie silnie determinuje wzrost oraz rozwój rosnących w nim roślin. Wpływa także bezpośrednio na dostępność zawartych w niej składników pokarmowych czy też aktywność obecnych w niej mikroorganizmów glebowych. W zależności od odczynu pH naszego podłoża, może istnieć konieczność:

  • zakwaszenia czyli obniżenia wartości pH
  • odkwaszenia czyli podniesienia wartości pH.

Wspomniane wyżej zabiegi mają na celu zagwarantowanie niezbędnych warunków podłoża do spełniała wymogów posadzonych na nim roślin. Aby uzyskać informację o wartości pH gleby powinniśmy najpierw dokonać jego  pomiaru.

O czym mówi nam pH gleby?

Odczyn pH jednoznacznie pozwala nam na określenie stosunku stężenia jonów wodorowych (H+) do jonów wodorotlenkowych (OH-) w tym przypadku w glebie pochodzącej z naszego ogrodu. Dokładny poziom pH ustala się na podstawie 14 punktowej skali. Odczytany wynik mówi nam o charakterze podłoża.  Zgodnie z nim za gleby kwaśne uważa się takie, których poziom pH nie przekracza 7. Natomiast za gleby zasadowe uznajemy te, których poziom pH jest wyższy niż 7. Gleby, których pH waha się w okolicy 7 określa się mianem obojętnych.

Pobór próbek ziemi do pomiaru pH

By badanie pH gleby było wiarygodne i co za tym idzie także miarodajne należy dokonać prawidłowego pobrania jej próbek. W tym celu należy pobrać podłoże z kilku różnych miejsc naszego ogrodu. Przyjmuje się, że średnio na każde 100 m² działki należy pobrać przynajmniej 3 lub 4 próbki gleby. Najlepiej jeśli będzie ona pochodziła z głębokości około 20 cm. Warto mieć również na uwadze fakt, że nie zaleca się pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów. Ich pozostałości mogą bowiem w istotny sposób wpłynąć na zafałszowanie wyniku przeprowadzonych badań.

Kiedy zaleca się przeprowadzenie badania pH gleby?

Zaleca się przeprowadzenia badania pH podłoża za każdym razem, gdy nosimy się z zamiarem wykonania jakichkolwiek działań w ogrodzie związanych z wysiewem czy też sadzeniem roślin. Również w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych przeprowadzanych w ogrodzie należy mieć to na uwadze, ponieważ na skutek wpływu różnych czynników, odczyn naszego podłoża może ulec czasami nawet bardzo drastycznej zmianie.